برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 1511
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
1 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1513
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بکه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 28.8 میلیارد تومان
کد ملک 1512
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جوقین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 52.5 میلیارد تومان
کد ملک 1510
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1502
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 1506
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1501
برای فروش
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
4 عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1505
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1500
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 123.3 میلیارد تومان
کد ملک 1507
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 1509
برای فروش
ده بهار
ده بهار
ده بهار
1 عکس
سوله
سوله
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1504
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 1508
برای فروش
ده بهار
ده بهار
ده بهار
1 عکس
سوله
سوله
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1503
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1496
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
1 عکس
مغازه
مغازه
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1498
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
8 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 18.2 میلیارد تومان
کد ملک 1492
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 1491
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 1486
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 1482
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1488
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 306متر مربع
قیمت فروش 23 میلیارد تومان
کد ملک 1481
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک کمیته
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 1485
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1484
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1489
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 1483
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 150 میلیارد تومان
کد ملک 1480
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
رضی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 1479
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 256متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 1474
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 1475
برای فروش
میدان حافظ
میدان حافظ
میدان حافظ
میدان حافظ
میدان حافظ
میدان حافظ
4 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان حافظ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1476
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
7 عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1473
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 175 میلیارد تومان
کد ملک 1469
برای فروش
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
1 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
صبا باتری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 1472
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 1470
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 49.5 میلیارد تومان
کد ملک 1471
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 1468
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شفیع آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1467
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 37.5 میلیارد تومان
کد ملک 1462
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 1457
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ویره
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1459
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردامیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 1460
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک کمیته
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 1455
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 940متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 1456
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
سر آسیاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
کد ملک 1454
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
3 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 19.6 میلیارد تومان
کد ملک 1451
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 14.4 میلیارد تومان
کد ملک 1449
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 120 میلیارد تومان
کد ملک 1450
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 26.4 میلیارد تومان
کد ملک 1448
برای فروش
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
9 عکس
سوله
سوله
فردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1447
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک مخابرات فاز2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1446
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 100 میلیارد تومان
کد ملک 1452
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهمویز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 14.5 میلیارد تومان
کد ملک 1439
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قشلاق
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 24 میلیارد تومان
کد ملک 1431
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1438
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1434
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1432
برای فروش
قجر
قجر
قجر
قجر
قجر
3 عکس
سوله
سوله
قجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 1430
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1433
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 67.2 میلیارد تومان
کد ملک 1426
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1422
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کمیته
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1418
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1416
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1420
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1419
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1413
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1414
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
بیدگنه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1410
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1400
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 1403
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1404
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
قاسم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 1401
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 1402
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1396
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 123 میلیارد تومان
کد ملک 1397
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1395
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1390
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 720متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1386
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6400متر مربع
قیمت فروش 600 میلیارد تومان
کد ملک 1387
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1375
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1369
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1371
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دینار آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1332
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1327
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1331
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 26.6 میلیارد تومان
کد ملک 1330
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اسد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1329
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 96 میلیارد تومان
کد ملک 1326
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
بلوار امام حسین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1319
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
7 عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 15متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1298
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 1302
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
سعید آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 1300
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1289
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قجر تخت رستم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1292
برای فروش
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
11 عکس
سوله
سوله
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 55 میلیارد تومان
کد ملک 1285
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 26.9 میلیارد تومان
کد ملک 1294
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1293
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1284
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1267
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 21 میلیارد تومان
کد ملک 1269