برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رضی آباد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 1653
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1652
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 1650
برای فروش
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1642
برای فروش
اندیشه
اندیشه
اندیشه
اندیشه
اندیشه
3 عکس
سوله
سوله
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 430متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1644
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 18متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1648
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1640
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1639
برای فروش
میدان فرمانداری
میدان فرمانداری
میدان فرمانداری
میدان فرمانداری
میدان فرمانداری
میدان فرمانداری
4 عکس
مغازه
مغازه
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 140 میلیارد تومان
کد ملک 1643
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1641
برای فروش
دینار آباد
دینار آباد
دینار آباد
دینار آباد
دینار آباد
دینار آباد
4 عکس
سوله
سوله
دینار آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 1638
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان حافظ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 43متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 1633
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1628
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1634
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 1637
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1631
برای فروش
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
3 عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1626
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1624
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 1623
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک مخابرات فاز2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1625
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1613
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1615
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 135 میلیارد تومان
کد ملک 1621
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1616
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 177متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1619
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 43.2 میلیارد تومان
کد ملک 1620
برای فروش
امیریه
امیریه
امیریه
1 عکس
سوله
سوله
امیریه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1611
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
6 عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1610
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1612
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 47.2 میلیارد تومان
کد ملک 1608
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1609
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1601
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1600
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1605
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1597
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 35.6 میلیارد تومان
کد ملک 1604
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1595
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
احمد آباد مستوفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 1602
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد پایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1603
برای فروش
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک مخابرات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1598
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 61متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1599
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان حافظ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1596
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1594
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک کمیته
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1593
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 818متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 1592
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1591
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1586
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 15متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1589
برای فروش
امیریه
امیریه
امیریه
امیریه
امیریه
امیریه
4 عکس
سوله
سوله
امیریه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1588
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1587
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1590
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1585
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11.8 میلیارد تومان
کد ملک 1581
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 31متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1582
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 21.9 میلیارد تومان
کد ملک 1580
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 17.4 میلیارد تومان
کد ملک 1576
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1577
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 1574
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1573
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 1572
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1571
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1567
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
3 عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1569
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1570
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1562
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ویره
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1565
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1563
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1557
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1558
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 1559
برای فروش
صفا دشت
صفا دشت
صفا دشت
صفا دشت
صفا دشت
3 عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش 54 میلیارد تومان
کد ملک 1560
برای فروش
صفا دشت
صفا دشت
صفا دشت
صفا دشت
صفا دشت
3 عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 41.4 میلیارد تومان
کد ملک 1561
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1551
برای فروش
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
2 عکس
سالن
سالن
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1555
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1552
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1548
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1549
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 850متر مربع
قیمت فروش 65 میلیارد تومان
کد ملک 1554
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
1 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 1553
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1547
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 13.5 میلیارد تومان
کد ملک 1546
برای فروش
شفیع آباد
شفیع آباد
شفیع آباد
شفیع آباد
2 عکس
سوله
سوله
شفیع آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1545
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1541
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قشلاق
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 1533
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1538
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قلعه میر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2826متر مربع
قیمت فروش 55 میلیارد تومان
کد ملک 1537
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1534
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 40.3 میلیارد تومان
کد ملک 1524
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 95 میلیارد تومان
کد ملک 1525
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1528
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 46 میلیارد تومان
کد ملک 1523
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
4 عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 495
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
3 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1521
برای فروش
دهمویز
دهمویز
دهمویز
دهمویز
دهمویز
دهمویز
دهمویز
دهمویز
6 عکس
سوله
سوله
دهمویز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 32 میلیارد تومان
کد ملک 1522
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
رضی آباد پایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 660متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1520
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 1516
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 17 میلیارد تومان
کد ملک 1515
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قشلاق
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1517
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش 63 میلیارد تومان
کد ملک 1514
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قجر تخت رستم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1519