برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 10.2 میلیارد تومان
کد ملک 236
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک کمیته
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 219
برای فروش
میدان معلم
میدان معلم
میدان معلم
میدان معلم
2 عکس
مغازه
مغازه
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 209
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 243
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 244
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 251
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 223
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 248
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 206
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 215
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 212
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 217
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 231
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 237
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اسکمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 204
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 10.2 میلیارد تومان
کد ملک 213
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 221
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 239
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک مخابرات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 245
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
10 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 203
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردامیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 197
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 174
برای فروش
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
8 عکس
سوله
سوله
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 172
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 179
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 175
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
دینار آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 21 میلیارد تومان
کد ملک 182
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 194
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 183
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ویره
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 186
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهرک مخابرات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 177
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 189
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 176
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 171
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 184
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رضی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 196
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 198
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ابراهیم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 178
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 190
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 188
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 203 میلیارد تومان
کد ملک 185
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 193
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار امیر کبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 21 میلیارد تومان
کد ملک 181
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اندیشه فاز5
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 187
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 200
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 192
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 173
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اندیشه فاز1
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 199
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک راه آهن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 201
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 191
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 27 میلیارد تومان
کد ملک 164
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 166
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کد ملک 170
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بلوار آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 167
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 195
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رضی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 163
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهرک صنعتگران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 223 میلیارد تومان
کد ملک 168
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 169
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 165
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 153
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 37 میلیارد تومان
کد ملک 149
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 161
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
اسکمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 159
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 154
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 155
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رضی آباد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 162
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 158
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 22.5 میلیارد تومان
کد ملک 156
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک صدف
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 9.2 میلیارد تومان
کد ملک 151
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 148
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 15.4 میلیارد تومان
کد ملک 160
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 152
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 420 میلیارد تومان
کد ملک 157
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رضی آباد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 150
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 55 میلیارد تومان
کد ملک 147
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 150 میلیارد تومان
کد ملک 137
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 127
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 123
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رضی آباد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 144
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 131
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
شهرک بهاران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 145
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 128
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رضی آباد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 141
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 124
برای فروش
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
2 عکس
سوله
سوله
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 122
برای فروش
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
8 عکس
سوله
سوله
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 125
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 110
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 7.4 میلیارد تومان
کد ملک 138
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 129
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 116
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
امیریه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 118
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیارد تومان
کد ملک 132
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 146
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 142
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
6 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 113
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 112
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
لم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 136
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان جهاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 140
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 126
برای فروش
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
9 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 133