برای فروش
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
احمد آباد مستوفی
9 عکس
سالن
سالن
احمد آباد مستوفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1048
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1063
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
10 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 64.1 میلیارد تومان
کد ملک 1029
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
3 عکس
سالن
سالن
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1020
برای فروش
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
10 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1024
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 1023
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
10 عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 13.6 میلیارد تومان
کد ملک 1028
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.7 میلیارد تومان
کد ملک 1026
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 905متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 1019
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1022
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 1025
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
10 عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1027
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1021
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
6 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1018
برای فروش
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اندیشه فاز1
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1006
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1005
برای فروش
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1003
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1007
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 999
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کلاردشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 180 میلیارد تومان
کد ملک 998
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1000
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 350 میلیارد تومان
کد ملک 743
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
10 عکس
باغ
باغ
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 742
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 744
برای فروش
اسکمان
اسکمان
اسکمان
اسکمان
اسکمان
اسکمان
اسکمان
اسکمان
اسکمان
اسکمان
اسکمان
9 عکس
سالن
سالن
اسکمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 745
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 747
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 1001
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 748
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 33 میلیارد تومان
کد ملک 739
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 740
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 741
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 14 میلیارد تومان
کد ملک 704
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 705
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 130 میلیارد تومان
کد ملک 716
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 724
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 703
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1300متر مربع
قیمت فروش 60 میلیارد تومان
کد ملک 722
برای فروش
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
8 عکس
سوله
سوله
سر آسیاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 485متر مربع
قیمت فروش 160 میلیارد تومان
کد ملک 723
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
10 عکس
مغازه
مغازه
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 622
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
10 عکس
مغازه
مغازه
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 623
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
10 عکس
مغازه
مغازه
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 620
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 699
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3550متر مربع
قیمت فروش 85 میلیارد تومان
کد ملک 624
برای فروش
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
8 عکس
مغازه
مغازه
شهرک صدف
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 621
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 715
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
10 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 619
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 611
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 27.5 میلیارد تومان
کد ملک 612
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 614
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
حصار زیرک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 6.4 میلیارد تومان
کد ملک 608
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهرک پاسارگاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 609
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
6 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 613
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 607
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 660متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 610
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
سه راه آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 602
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 599
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 601
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 600
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردامیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 532
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صبا باتری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 536
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 507
برای فروش
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
10 عکس
سالن
سالن
صبا باتری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 539
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
8 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 33 میلیارد تومان
کد ملک 528
برای فروش
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
10 عکس
سالن
سالن
صبا باتری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 537
برای فروش
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
10 عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 816متر مربع
قیمت فروش 21 میلیارد تومان
کد ملک 530
برای فروش
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
9 عکس
سالن
سالن
صبا باتری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 538
برای فروش
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
صبا باتری
9 عکس
سالن
سالن
صبا باتری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 540
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
4 عکس
سالن
سالن
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 531
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 501
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4200متر مربع
قیمت فروش 185 میلیارد تومان
کد ملک 506
برای فروش
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
10 عکس
سوله
سوله
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 503
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 180 میلیارد تومان
کد ملک 509
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 27.5 میلیارد تومان
کد ملک 505
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 7000متر مربع
قیمت فروش 429 میلیارد تومان
کد ملک 502
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 498
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
6 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 527
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 497
برای فروش
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
10 عکس
سالن
سالن
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 500
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 496
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 492
برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
3 عکس
باغ
باغ
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 499
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار شیخی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 77.3 میلیارد تومان
کد ملک 494
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
10 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 491
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار شیخی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 51 میلیارد تومان
کد ملک 493
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 488
برای فروش
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
10 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 180 میلیارد تومان
کد ملک 484
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 487
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
3 عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 440متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 486
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ترپاق تپه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 490
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
8 عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 495
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 483
برای فروش
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
10 عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 482
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 479
برای فروش
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
10 عکس
سوله
سوله
فردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1550متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 473
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 480
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
بلوار امیر کبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 471
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 472
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 468
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
2 عکس
مغازه
مغازه
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 467
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 232متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 466