برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 2277
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 2273
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 42 میلیارد تومان
کد ملک 2276
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 2272
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2271
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2270
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک شاهد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 193متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 2265
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2267
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 490متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2266
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 997متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 2264
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 2262
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 2263
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کرشته
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2261
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2257
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3000متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2258
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 2256
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 840متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2253
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 2255
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2254
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2252
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2251
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 24.5 میلیارد تومان
کد ملک 2249
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2250
برای فروش
اسلایدر عکس
گاراژ
گاراژ
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 380متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2247
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2248
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2239
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2241
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2242
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
لم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2245
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2240
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
لم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2244
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شهرک شاهد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2233
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2237
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 64 میلیارد تومان
کد ملک 2234
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2235
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 2236
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2238
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 14 میلیارد تومان
کد ملک 2232
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
بلوار امام حسین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 189متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2223
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 2226
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2229
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کاظم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2224
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 2228
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 210 میلیارد تومان
کد ملک 2221
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2219
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 472.5 میلیارد تومان
کد ملک 2220
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2218
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 2222
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 200 میلیارد تومان
کد ملک 2214
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کرشته
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2217
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 59متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 2215
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ انقلاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2216
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2213
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 34 میلیارد تومان
کد ملک 2212
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حصار زیرک
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 17.1 میلیارد تومان
کد ملک 2211
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 2209
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 2200
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 2203
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2206
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2201
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
امیریه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2205
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 27 میلیارد تومان
کد ملک 2207
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 2210
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
خادم آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 22 میلیارد تومان
کد ملک 2202
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 2208
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار تعاون
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2199
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 2197
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 14 میلیارد تومان
کد ملک 2196
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2194
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
آدران
اتاق خواب 6
پارکینگ __
زیر بنا 660متر مربع
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 2195
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 670متر مربع
قیمت فروش 23 میلیارد تومان
کد ملک 2187
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 2185
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
دهمویز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 830متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2190
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2193
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 110 میلیارد تومان
کد ملک 2192
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2191
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2189
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
بالابان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2188
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 490متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 2184
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کهنز
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 2186
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 430متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2183
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار امام حسین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.9 میلیارد تومان
کد ملک 2182
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بکه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 2181
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان حافظ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 150 میلیارد تومان
کد ملک 2180
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 2179
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
عباس آباد(مازندران)
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 220 میلیارد تومان
کد ملک 2174
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 تریلیون تومان
کد ملک 2171
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 670متر مربع
قیمت فروش 90 میلیارد تومان
کد ملک 2173
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار نواب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 2175
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2177
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3400متر مربع
قیمت فروش 250 میلیارد تومان
کد ملک 2172
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 425 میلیارد تومان
کد ملک 2165
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 39.6 میلیارد تومان
کد ملک 2178
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 65 میلیارد تومان
کد ملک 2166
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 380متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2176
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 36 میلیارد تومان
کد ملک 2160
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 2156
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 80 میلیارد تومان
کد ملک 2162
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 2164
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 390 میلیارد تومان
کد ملک 2159