برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
6 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1248
برای فروش
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
10 عکس
سوله
سوله
بکه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3300متر مربع
قیمت فروش 75 میلیارد تومان
کد ملک 1247
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1237
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1236
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
بیدگنه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 181متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1241
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
10 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1240
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1238
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار امیر کبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 60 میلیارد تومان
کد ملک 1235
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1239
برای فروش
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
دهشاد بالا
9 عکس
سوله
سوله
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1229
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1220
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 210 میلیارد تومان
کد ملک 1219
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1223
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قشلاق
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 1232
برای فروش
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
شهر قدس
10 عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 587متر مربع
قیمت فروش 80 میلیارد تومان
کد ملک 1227
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 61 میلیارد تومان
کد ملک 1225
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 23 میلیارد تومان
کد ملک 1228
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1234
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 26 میلیارد تومان
کد ملک 1218
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1224
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 1231
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1222
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1233
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1221
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 1230
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 15.5 میلیارد تومان
کد ملک 1226
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 1217
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1212
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 1216
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1211
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 33.3 میلیارد تومان
کد ملک 1210
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1214
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1213
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 529 میلیارد تومان
کد ملک 1198
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1188
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 36 میلیارد تومان
کد ملک 1205
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 1191
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1194
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1201
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 1186
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1209
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1196
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 27 میلیارد تومان
کد ملک 1189
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1180
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1204
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 تریلیون تومان
کد ملک 1199
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 27 میلیارد تومان
کد ملک 1192
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1800متر مربع
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 1208
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 64 میلیارد تومان
کد ملک 1172
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 16.8 میلیارد تومان
کد ملک 1202
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1182
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1184
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1195
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 24 میلیارد تومان
کد ملک 1206
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 1197
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1190
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 42 میلیارد تومان
کد ملک 1187
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1200
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1203
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 75 میلیارد تومان
کد ملک 1193
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1207
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 1185
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1179
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 1183
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
8 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1150
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 17.5 میلیارد تومان
کد ملک 1151
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1156
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
مهرچین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1149
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
لم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1143
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
10 عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 1148
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
8 عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1147
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1142
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
6 عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1146
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 30.1 میلیارد تومان
کد ملک 1137
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1132
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 1133
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسیه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1113
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1099
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1105
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
8 عکس
باغ
باغ
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1098
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
بلوار امیر کبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1103
برای فروش
دهمویز
دهمویز
دهمویز
دهمویز
دهمویز
دهمویز
دهمویز
5 عکس
سوله
سوله
دهمویز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 1101
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1102
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
8 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1104
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1091
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
لم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1092
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ساری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1093
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 173متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1095
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1097
برای فروش
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
10 عکس
سوله
سوله
دهشاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 96 میلیارد تومان
کد ملک 1094
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 1096
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
4 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1082
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1050
برای فروش
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
8 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1053
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
2 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 765 میلیارد تومان
کد ملک 1049
برای فروش
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
10 عکس
باغ
باغ
دهشاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1051
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1052
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 2.9 هزار تومان
کد ملک 1054
برای فروش
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
دهشاد
10 عکس
سوله
سوله
دهشاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 1055
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
9 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1047